ข่าวประกาศทั้งหมด ››
บุคลากรกลุ่มบริหารบุคคล
Share

   

นางสุพัตรา  ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   

1. งานสำนักงาน


นางสาวลัดดาวัลย์พุทธานุ
หัวหน้างานสำนักงาน

นางสาวพยอมทวีสวัสดิ์
 รองหัวหน้างานสำนักงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. งานกิจการบุคลากรและทะเบียนประวัติ


นางสาวปัญจพรทาทอง
หัวหน้างานกิจการบุคลากร
และทะเบียนประวัติ

นางสาวภรนิพาคำประภา
รองหัวหน้างานกิจการบุคลากร
และทะเบียนประวัติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. งานส่งเสริมวิทยฐานะ


น.ส.ภัทชรีพรทองไชย
หัวหน้างานส่งเสริมวิทยฐานะ

นางสาวอารีรัตน์อมรเวช
รองหัวหน้างานส่งเสริมวิทยฐานะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


นางสาวชุติมาสดเจริญ
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสรัญญาสุวรรณคีรี
รอง
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. งานส่งเสริมพัฒนาบุคคล

 
นายเอกลักษณ์ผ่องใส
หัวหน้างาน
ส่งเสริมพัฒนาบุคคล

น.ส.พัตธรา บุญมา
รอง
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. งานสารสนเทศ


น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
หัวหน้างานสารสนเทศ 

น.ส.จิราพรอ่อนแล
รองหัวหน้างานสารสนเทศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team