ข่าวประกาศทั้งหมด ››
บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
Share
นางสุพัตราลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางณิชกุลสิริมงคลกาล 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  


1. งานสำนักงาน

น.ส.พรสวรรค์น้ำใจเพชร

หัวหน้างานสำนักงาน

           นางสาวพิชญากรพันธ์ยก           
รองหัวหน้างานสำนักงาน


2. งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวศิริกานต์ศิริป้อ
     หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ     

   นายนนทวัฒน์ชูประเสริฐ   
รองหัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ


3. งานธุรการและสารบรรณ

น.ส.สมจันทร์ วงษ์วัง
      หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ      

น.ส.สุวนันท์สงวนทรัพย์
  รองหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ  


4. งานอาคารสถานที่

     นายสมสิทธิ์สุขตลอดกาล     

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเตวิชตามวงษ์วาน
  รองหัวหน้างานอาคารสถานที่  


5. งานประชาสัมพันธ์

นางสาวดุจดาวประทุมมา
             หัวหน้างานประชาสัมพันธ์             

นายอนันต์กิจสคม
รอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


6.งานโสตทัศนศึกษา

               นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม               
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายศาตราอุทัยโรจนรัตน์
รองหัวหน้างานโสตทัศนศึกษา


7.งานสุขอนามัย พยาบาลและการประกันอุบัติเหต

นางสาวลักขณาศรีรักษา
             หัวหน้างานสุขอนามัย พยาบาล             
และการประกันอุบัติเหตุ

นางสาวพัชรีคำราพิช
รองหัวหน้างานสุขอนามัย พยาบาล
และการประกันอุบัติเหตุ


8. งานสัมพันธ์ชุมชน

             น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน             
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

น.ส.อรทิรารัตน์พงษ์โสภิต
รองหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


9. งานโภชนาการ

                    นางวันทนีย์    อนุศาสน์อมรกุล                 
  หัวหน้างานโภชนาการ

  นางนภัคเยี่ยมสมุทร
                            รองหัวหน้างานโภชนาการ                          

10.งานสภานักเรียน

  นายคเชนเทพจันทรวงศ์
       หัวหน้างานสภานักเรียน          

  นางสาวสุรัตวดีแสงนิล
                         รองหัวหน้างานสภานักเรียน                        

11.งานกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษและรัฐพิธี

นายอนันต์กิจสคม
           หัวหน้างานกิจกรรม                                      
เนื่อง
ในโอกาสพิเศษและรัฐพิธี

นายทศพรสมวงศ์
รองหัวหน้างานกิจกรรม
           เนื่องในโอกาสพิเศษและรัฐพิธี           


12.งานยานพาหนะ

น.ส.ชัญญานุชดาด้วง
             หัวหน้างานยานพาหนะ        

นางสาวจีระนันท์ทั่งถิ่น
              รองหัวหน้างานยานพาหนะ              


13.งานธนาคารโรงเรียน

นายกิตติเกียรตินิลดำ
      หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน    

นางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
รองหัวหน้างานธนาคารโรงเรียน


14.งานสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ

 นางวันทนีย์    อนุศาสน์อมรกุล
                          หัวหน้างานสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ             

น.ส.เขมิกา สมบุญวงศ์ศิริ
       รองหัวหน้างานสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ   


15.งานกิจการร้านกาแฟในฝัน

นายคเชนเทพจันทรวงศ์
                          หัวหน้างานกิจการร้านกาแฟในฝัน    

น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
รองหัวหน้างานกิจการร้านกาแฟในฝัน


16.งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นางสาวบุษกรแซมรัมย์
                             หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ                           

นางสาวบัวตองดาทอง
             รอง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ               


17.พฤติกรรมนักเรียน

นายสมสิทธิ์สุขตลอดกาล
                             หัวหน้างานพฤติกรรมนักเรียน                               

นายเตวิชตามวงษ์วาน
            รองหัวหน้างาน
พฤติกรรมนักเรียน        


18.งานคณะสี

                                  นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก                                     
หัวหน้า
งานคณะสี

             นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์             
รอง
หัวหน้างานคณะสี


คณะสีปาริชาติ(สีส้ม)

                                นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก                                 
หัวหน้า
คณะสี

                   น.ส.กัญญาภรณ์กิ่งไทร                   
รอง
หัวหน้าคณะสี


คณะสีสุพรรณิการ์(สีเหลือง)

                              นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์                                
หัวหน้าคณะสี

                    น.ส.เพ็ญญารีย์ หาญขุนทด                      
รอง
หัวหน้าคณะสี


คณะสีอัญชัน(สีน้ำเงิน)

                              นางสาวพิชญากรพันธ์ยก                               
หัวหน้าคณะสี

                  น.ส.สุกัญญาพรมมานอก                    
รอง
หัวหน้าคณะสี


คณะสีการเวก(สีเขียว)

                                  นางสาวชุติมาสดเจริญ                                  
หัวหน้าคณะสี

                     นายปิยภูมิจอมหงษ์                          
รอง
หัวหน้าคณะสี
 

คณะสีมโนรมย์(สีแดง)

                                  นายอานนท์กาญจนโพธิ์                                 
หัวหน้า
คณะสี

                   นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์                    
รอง
หัวหน้าคณะสี


19.งานยาเสพติด

                                    นายอมรเทพทาประโคน                                     
หัวหน้างานยาเสพติด

              นายศาตราอุทัยโรจนรัตน์              
รองหัวหน้างานยาเสพติด


20.งานรักษาความปลอดภัย

นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม
                            หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย                               

นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
             รองหัวหน้างาน
รักษาความปลอดภัย           


21.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21.1 งานกิจการโฮมรูม

                                  นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม                                   
หัวหน้างานกิจการโฮมรูม

น.ส.สุกัญญาพรมมานอก

              รองหัวหน้างานกิจการโฮมรูม                 


21.2 งานคู่มือนักเรียน

                                 นางสาวอรพรรณนวลจันทร์                               
หัวหน้างานคู่มือนักเรียน

น.ส.สุกัญญาพรมมานอก

                 รองหัวหน้างานคู่มือนักเรียน                  


21.3 สภาเด็กปู่เจ้าฯ

นายกิตติเกียรตินิลดำ
                                  หัวหน้างานสภาเด็กปู่เจ้าฯ                                   

น.ส.พรสวรรค์น้ำใจเพชร
                 รองหัวหน้างานสภาเด็กปู่เจ้าฯ                  


21.4 สภาเด็กบางโปรง

นายอนันต์กิจสคม
                               หัวหน้างานสภาเด็กบางโปรง                                  

น.ส.เพ็ญญารีย์ หาญขุนทด
                รอง
หัวหน้างานสภาเด็กบางโปรง               


21.5 สำนักงานกิจการนักเรียน

น.ส.นรินดา สุดหล้า
                                  หัวหน้างานกิจการนักเรียน                                   
 


ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team