ข่าวประกาศทั้งหมด ››
บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ
Share

นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิทยาสุวรรณคีรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

  

1. งานสำนักงาน


น.ส.ศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
หัวหน้างานสำนักงาน

น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
 รองหัวหน้างานสำนักงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.งานจัดและพัฒนาหลักสูตร

ดร.หทัยรัตน์บุญมา
หัวหน้างานจัดและพัฒนาหลักสูตร


น.ส.จีรวรรณปัทมปราณี
รองหัวหน้างานจัดและพัฒนาหลักสูตร 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.งานการจัดและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน


นายกฤษฎาทิพย์เมืองเก่า
หัวหน้างานการจัดและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน

นางสาวบัวตองดาทอง
รองหัวหน้างานการจัดและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.งานทะเบียน-วัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวดวงรัตน์จุ้ยศิริ
หัวหน้างานทะเบียน-วัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน

น.ส.บัณฑิตา พยนต์ยิ้ม
รองหัวหน้างานทะเบียน-วัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.งานห้องสมุด

น.ส.เขมิกา สมบุญวงศ์ศิริ
หัวหน้างานห้องสมุด

 
นางวันทนีย์อนุศาสน์อมรกุล
รองหัวหน้างานห้องสมุด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.งานนิเทศติดตาม

น.ส.กาญจนาชีวประมง
หัวหน้างานนิเทศติดตาม

 
นายเอกลักษณ์ผ่องใส
รองหัวหน้างานนิเทศติดตาม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.งานวิจัย

น.ส.อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต
หัวหน้างานวิจัย

 
ว่าที่รต.หญิงสุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
รอง
หัวหน้างานวิจัย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.งานแนะแนวการศึกษา
นางสาววาสนาศิลา
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

 
นางสาวบุษกรแซมรัมย์
รองหัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวดวงรัตน์จุ้ยศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

9.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวรพีพรขาวหอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาพรสิทธิมงคล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

9.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวผกามาศคงเกื้อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี


นางสาวละมัยบุญช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

9.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายเจษฏาชาญอักษร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.ภัทชรีพรทองไชย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

9.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
นายฐนพงศ์ สอนสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

น.ส.มลลิกาอินทา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

9.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
นางสาวสิริกรจันทร์ศิริยานันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

นายสมสิทธิ์สุขตลอดกาล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

9.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวชนิดาภาเผือกผ่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

9.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายวัชรกรเผื่อนโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดร.หทัยรัตน์บุญมา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

9.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้โปรแกรมธุรกิตอุสาหกรรม


น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โปรแกรมธุรกิตอุสาหกรรม

น.ส.พิชญณัฏฐ์ นวลอินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โปรแกรมธุรกิตอุสาหกรรม

9.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้โปรแกรมพิเศษ MEP


นางสาวชนิดาภาเผือกผ่อง
หัวหน้าโปรแกรมพิเศษ MEP


นางสาววีรีณเชื้อแก้ว
รองหัวหน้าโปรแกรมพิเศษ MEP

9.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้โปรแกรมพิเศษ IGP


นางสาวกัญญาภรณ์  กิ่งไทร
หัวหน้าโปรแกรมพิเศษ IGP

นายเอกลักษณ์ผ่องใส
รองหัวหน้าโปรแกรมพิเศษ IGP

9.12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรพีพรขาวหอม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายสราวุฒินิ่มนวล
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
นายสราวุฒินิ่มนวล
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร


นางสุภาพรสิทธิมงคล 
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

 
นายอนันต์กิจสคม
หัวหน้างานชุมนุม To Be Number One

 
Mrs.CherylCunanan
หัวหน้าชุมนุมคลินิกภาษาอังกฤษ

 
นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสาฯ
 
   
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.งานแหล่งเรียนรู้

นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้

นางสาววรัญญา บุญมา 
รองหัวหน้างานแหล่งเรียนรู้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.หัวหน้าระดับชั้น

 
นางสาววีรีณเชื้อแก้ว
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
นางสาวกุลธิดาทองสงฆ์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
นายสุทธิจีนเจือ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
นางสาวกรรณิการ์สรนุวัต
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
นางสรัญญาสุวรรณคีรี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางสาวสุรัตวดี แสงนิล 
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


น.ส.เพ็ญญารีย์ หาญขุนทด 
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
นางสาวภรนิพาคำประภา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 
นางสาวกรรณิกา เหาะสัน
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 
นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
นายธวัชชัยฉายินทุ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.งานแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและจัดทำคำของประมาณ

นางสาวผกามาศคงเกื้อ
หัวหน้างานงานแผนงาน
และจัดทำคำของประมาณ


นางสาวกัญญาภรณ์  กิ่งไทร
รองหัวหน้างานงานแผนงาน
และจัดทำคำของประมาณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.งานประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา(SAR)

นางมนัสนันท์วงศ์กาฬสินธุ์
หัวหน้างานงานประกันคุณภาพการศึกษา
และ
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(SAR)


 
นางสาวขวัญใจ  วหะโรจน์
รองหัวหน้างาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
และ
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(SAR)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.งานติดตามสรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน

น.ส.อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต
หัวหน้างานติดตามสรุปการประเมินผล
การควบคุมภายในน.ส.ศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
รองหัวหน้างานติดตามสรุปการประเมินผล
การควบคุมภายในประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team