ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
Share
**คลิกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด   1.แบบฟอร์มการเปลี่ยนคาบสอน
2.เอกสารขอเวลาเรียน
3.แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ            
        
1.ขออนุมัติส่งใช้เงินทดรองราชการ 
2.ตัวอย่างสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการ 
3.ใบเบิกทางไปราชการ  
4.บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมคูปองครู
5.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6.คำอธิบาย วิธีจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7.วิธีเฉพาะเจาะจง-ขอจ้าง-ไม่เกินแสน
8.วิธีเฉพาะเจาะจง-ขอจ้าง-ไม่เกินห้าแสน
9.ใบจำหน่ายพัสดุ

            
1.ขอปรับวุฒิ
2.หนังสือลาออก
3.ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.บันทึกข้อความไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
5.แบบฟอร์มใบขอรถ
6.แบบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล
7.แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
8.แบบคำขอออกนอกจังหวัด
9.เอกสารแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ(ว.21)
10.เอกสารแบบประเมิน/รายงาน ผลการปฏิบัติงาน


1.เอกสารแจ้งซ่อม


           
1.แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา2562

2. ะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ


 
1.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2561

2.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562

3.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563


            


ประกาศเมื่อ : 25 สิงหาคม 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team