ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Share

 

นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายฐนพงศ์ สอนสะอาด

นางยุวดีสอนสะอาด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสมสิทธิ์สุขตลอดกาล

นางสาวนภาทองประเสริฐ

รองผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


งานสำนักงาน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมและ
พฤติกรรมนักเรียน
นางสาวนภาทองประเสริฐ
หัวหน้า

 
นางสาวบุษกรแซมรัม
หัวหน้า

 
นายสมสิทธิ์สุขตลอดกาล
หัวหน้า


นางสาวรัตติภรณ์ชำนาญ
รองหัวหน้า

 
น.ส.คุณัญญาโคตรประทุม
รองหัวหน้า

 
นายเตวิชตามวงษ์วาน
รองหัวหน้า


นางสาวชุติมาสดเจริญ
กรรมการ

 
นางสาวชัญญานุชดาด้วง
กรรมการ

 
นายไอศูรย์บริรักษ์ฉัตรชัย
กรรมการ


นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม
กรรมการ

 
นางสาวรพีพรขาวหอม
กรรมการ

 
นายดำรงค์ทาสะโก
กรรมการ


นายเอกลักษณ์ผ่องใส
กรรมการ

 
นางสาวละมัยบุญช่วย
กรรมการ

 
นายสุทธิจีนเจือ
กรรมการ


นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
กรรมการ

 
นางสุภาพรสิทธิมงคล
กรรมการ

 
นายวิญญูจนะอินทร์
กรรมการ


นางสาวสุกัญญาพรมมานอก
กรรมการ

 
น.ส.ดวงสมรดอนจันไพร
กรรมการ

 
นายปิยภูมิจอมหงษ์
กรรมการ


นายศาตราอุทัยโรจนรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

 
นางสาวรัตติภรณ์ชำนาญ
กรรมการ

 
นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
กรรมการ

   
นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม
กรรมการ

 
นายธวัชชัยฉายินทุ
กรรมการ

   
น.ส.จีรวรรณปัทมปราณี
กรรมการ

 
นายษรยุทธฦาชา
กรรมการ

   
นางสาวเนื้อทิพย์จันทร์ปุย
กรรมการ

 
นางสาวสุนันทารอดทอง
กรรมการ

   
นายอมรเทพทาประโคน
กรรมการ

 
นายฉัตรชัยหาแพง
กรรมการ

   
นางสาวเมทินีเงางาม
กรรมการ

 
นายวิเนตรแสนสิริ
กรรมการ

   
นางสาวบัวตองดาทอง
กรรมการ

 
นายอติชาติแย้มทับทิม
กรรมการ

   
นายพัลลภแก้ววงค์ธิ
กรรมการ

 
นายจาตุรนต์เจริญสุข
กรรมการ

   
น.ส.สรัญญาเรื่อนเรือง
กรรมการ

 
นายวิทวัสจิตรอารีย์
กรรมการ

   
นางสาวพัชรีคำราพิช
กรรมการ

 
นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
กรรมการ

   
น.ส.วิริฒิพา พูลมาศ
กรรมการ

 
นายธนาธิปชูธรรมขันต์
กรรมการ

   
น.ส.เบญจวรรณ แสงจันทร์
กรรมการ

 
น.ส.หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ
กรรมการและเลขานุการ

   
นางสาวสุวนันท์สงวนทรัพย์
กรรมการ

   
   
นางสาววรรณวิสาศิริภักดิ์
กรรมการ

 
   
นางสาวประภาพรบรมฤทธิ์
กรรมการ

   
   
นางสาวชริตาสังขพิทักษ์
กรรมการ

   
   
นายชานนจาตุรัส
กรรมการและเลขานุการ


   
งานคณะสี
งานยาเสพติด
งานรักษาความปลอดภัย

นายทศพรสมวงศ์
หัวหน้า

 
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
หัวหน้า

 
นางสาวรัตติภรณ์ชำนาญ
หัวหน้า


นายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
รองหัวหน้า

 
นางสาวชุติมาสดเจริญ
รองหัวหน้า


 
นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม
รองหัวหน้า


นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์
หัวหน้าคณะสีสุพรรณิการ์

 
นายอมรเทพทาประโคน
กรรมการ

 
นายอมรเทพทาประโคน
กรรมการ


น.ส.มลลิกาอินทา
รองหัวหน้าคณะสีสุพรรณิการ์

 
นายพัลลภแก้ววงค์ธิ
กรรมการ

 
นายเอกลักษณ์ผ่องใส
กรรมการ


นายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
หัวหน้าคณะสีปาริชาติ

 
นายศาตราอุทัยโรจนรัตน์
กรรมการ

 
นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
กรรมการและเลขานุการ


ว่าที่รต.หญิงสุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
รองหัวหน้าคณะสีปาริชาติ

 
นายจาตุรนต์เจริญสุข
กรรมการ

   

นายอมรเทพทาประโคน
หัวหน้าคณะสีการเวก

 
นายวิทวัสจิตรอารีย์
กรรมการ

   

นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
รองหัวหน้าคณะสีการเวก

 
นายอติชาติแย้มทับทิม
กรรมการ

   

น.ส.สรัญญาเรื่อนเรือง
หัวหน้าคณะสีอัญชัน

 
น.ส.สุพรรณี แสงนวล
กรรมการและเลขานุการ

   

นายภราดาแสงสว่าง
รอง
หัวหน้าคณะสีอัญชัน

 
   

นายทศพรสมวงศ์
หัวหน้าคณะสีมโนรมย์

 

   

น.ส.ลัดดาวัลย์พุทธานุ
รองหัวหน้าคณะสีมโนรมย์
 


 


ประกาศเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2562   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team