ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
Share

  
นายวันชัยจันทร์สิน
 ประธาน

ดร.ปรารถแก้วเศษ
ที่ปรึกษา


นางวศรินทร์บุญแจ่ม
ที่ปรึกษา


นายธีรศักดิ์นรดี
ที่ปรึกษา


  น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ที่ปรึกษา


 
นายณัฐพัชร์ ดุลพินิจนันท์
รองประธาน


 
นายพฤกษากล่อมบรรจง
รองประธาน


 
นางสุนันท์จันทร์สิน
เหรัญญิก


   
นางปานทิพย์บุญแจ่ม
กรรมการ


 
นายสมานภู่พะยอม
กรรมการ


 
นายโยธินวิจิตรโอฬาร
กรรมการ


   
นางจารุรัศมี รัตนจันทรานนท์
กรรมการ


  นางสาวแววใจนาคจู 
กรรมการ


  นายชยากรโอเจริญ
กรรมการ


   
นางสาวฐิรญาชายศรี
กรรมการ


 
นายฐาปกรณ์กุลเจริญ
กรรมการ


 
ไพรินทร์อุประนาร
เลขานุการ


     
นายศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
กรรมการ

 
นางสาวอรัญญา  ศรีสรรค์
กรรมการ
 
 


ประกาศเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team