กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

 


นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
นายเอกลักษณ์ผ่องใส
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววาสนาศิลา
ครู คศ.3น.ส.จิราพรอ่อนแล
ครู คศ.3
น.ส.อรทิรารัตน์พงษ์โสภิต
ครู คศ.3


นางสาวละมัยบุญช่วย
ครู คศ.3นางสาวณัฐสุดาโสภณ
ครู คศ.2น.ส.ผกามาศ คงเกื้อ
ครู คศ.2นายประทาเทพทัพเนตร
ครู คศ.2
นางสาวศิริกานต์ศิริป้อ
ครู คศ.2นางเนื้อทิพย์จันทร์ปุย
ครู คศ.2น.ส.นิศารัตน์สิทธิปลื้ม
ครู คศ.2
นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
ครู คศ.1น.ส.สุกัญญาพรมมานอก
ครู คศ.2


 นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา บุญมา
ครู คศ.2

น.ส.เพ็ญญารีย์ หาญขุนทด
ครู คศ.1

น.ส.สมจันทร์  วงษ์วัง
ครู คศ.1

น.ส.พัชรินทร์ วายุแสง
ครู คศ.1นางกิตติยาภรณ์  นามวงศ์พรหม
ครู คศ.1นางสาวดลยา อยู่นาน
ครู คศ.1น.ส.สกุลรัตน์   โรจนพรพิรักษ์
ครู คศ.2นายปฏิพัทธ์  จารุไชย
ครู คศ.1นายจาตุรนต์  เจริญสุข
ครู คศ.1นายสุริยะ   มณีวงค์
ครู คศ.1นายศรัญย์   สลัดทุกข์
ครู คศ.1       

น.ส. จิราวรรณ ณ ราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพมาศ สร้อยคำหลา
ครูผู้ช่วย
น.ส. ศิลป์อริยา ภัสสรคเณศ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


       

     

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team