ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
    
    
    
    
    
     
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

นายเจษฏาชาญอักษร

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


น.ส.อรทิรารัตน์พงษ์โสภิต
ครู คศ.2


นางภัทชรีพรทองไชย
ครู คศ.2


นายวิษณุขำวงษ์
ครู คศ.1


นางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
ครู คศ.1


นางสาวศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
ครู คศ.1


นางสาวสรัญยาบุญมาก
ครู คศ.1


ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
ครู คศ.1

นายภราดาแสงสว่าง
ครู คศ.1


นายกิตติเกียรตินิลดำ
ครู คศ.1


นายชนินทร์แก้วบุญเรือง
ครู คศ.1


นางสาวสดุดีคชาวงษ์
ครู คศ.1


นางสาวชุติมาสดเจริญ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอารีรัตน์อมรเวช
ครูผู้ช่วย


นายธนาธิปชูธรรมขันต์
ครูผู้ช่วย


นางสาวกรรณิการ์สรนุวัต
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุพัตราภู่เจริญสิริ
ครูผู้ช่วย


     
นางสาวพิชญากรพันธ์ยก
ครูผู้ช่วย
 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team