กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

นายเจษฏาชาญอักษร
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


น.ส.ภัทชรีพรทองไชย
ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
ครู คศ.2น.ส.ศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
ครู คศ.2นายวิษณุขำวงษ์
ครู คศ.2


นายกิตติเกียรตินิลดำ
ครู คศ.1ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
ครู คศ.1นางสาวอารีรัตน์อมรเวช
ครู คศ.1นางสดุดีนิลธรรม
ครู คศ.1
 นางสาวชุติมาสดเจริญ
ครู คศ.1นายธนาธิปชูธรรมขันต์
ครู คศ.1


นางสาวพิชญากรพันธ์ยก
ครูผู้ช่วยนางสาวสุพัตราภู่เจริญสิริ
ครูผู้ช่วยนางสาวกรรณิการ์สรนุวัต
ครูผู้ช่วย


   
นายจิรพันธุ์ แป้นพุทรา
ครูผู้ช่วย


น.ส.พัตธรา บุญมา
ครูผู้ช่วย
       
 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team