วิจัยในชั้นเรียน
เลือกเพื่อดูไฟล์อื่นๆ
      นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล (การงานอาชีพฯ)/20 มีนาคม 2557
      นางสาวรีณา บุญญฤทธิ์ (การงานอาชีพฯ)/20 มีนาคม 2557
      นายวิทยา สุวรรณคีรี (ศิลปะ)/20 มีนาคม 2557
      นายจักรพันธ์ พลอยบุศย์ (ศิลปะ)/20 มีนาคม 2557
      นางสาวขวัญใจ วหะโรจน์ (คณิตศาสตร์)/20 มีนาคม 2557
      นางสาวพิมพิกา เกมาหะยุง (วิทยาศาสตร์)/20 มีนาคม 2557
      นางสาวนิศารัตน์ สิทธิปลื้ม (วิทยาศาสตร์)/20 มีนาคม 2557
      นายศรัญย์ สลัดทุกข์ (วิทยาศาสตร์)/20 มีนาคม 2557
      นางสาววีริน เชื้อแก้ว(ภาษาต่างประเทศ) /20 มีนาคม 2557
      ดร.ปรารถนา ศรีสุข (ภาษาต่างประเทศ)/20 มีนาคม 2557
      นางสาวจีรวรรณ ปัทมปราณี (สังคมศึกษา) /20 มีนาคม 2557
      นายวัชรพงษ์ สุขประเสริฐ (สังคมศึกษา)/20 มีนาคม 2557
      นางสาวสุวรรณา นาควาด (ภาษาไทย)/20 มีนาคม 2557
      นางสาววิชุนันท์ แสงธาดา(ภาษาไทย)/20 มีนาคม 2557
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team