Logo
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
งานปกครอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
บริการข้อมูลสารสนเทศการเข้า-ออกของนักเรียน
** กรุณากรอกข้อมูลนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบ **
 
 
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา  
จาก  
 
 
จากวันที่  
Pick a date
ถึงวันที่  
Pick a date  

ระบบบันทึกเวลาการเข้า - ออกนักเรียน
งานปกครอง กลุ่มบริหารงานบุคคล          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
18/1 หมู่ 15 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ          โทรศัพท์ : 02-383-0166 โทรสาร : 02-383-0057
เว็บไซต์ : http://www.tuns.ac.th          email : info@tuns.ac.th
;