รองผู้อำนวยการ
นางณิชกุล สิริมงคลกาล
รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารวิชาการ

การศึกษา   ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

นายวิทยาสุวรรณคีรี

รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การศึกษา   ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 


นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์
รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารงบประมาณ

การศึกษา  ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 


นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

การศึกษา  ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team