รองผู้อำนวยการ


 

นายวิทยาสุวรรณคีรี

รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การศึกษา   ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 


นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์
รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารงบประมาณ

การศึกษา  ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 


นางสาวดวงดารา  เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและงานบุคคล


น.ส.ศศิธรมัทนาภรณ์สกุล

ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team