กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

น.ส.ภัทชรีพรทองไชย
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

  

นายวิษณุขำวงษ์
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
ครู คศ.2น.ส.ศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
ครู คศ.2นายกิตติเกียรตินิลดำ
ครู คศ.3นางสาวชุติมาสดเจริญ
ครู คศ.2


ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุทธิราศิริรัตน์วัฒนากุล
ครู คศ.2นายธนาธิปชูธรรมขันต์
ครู คศ.2นางสดุดีนิลธรรม
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์สรนุวัต
ครู คศ.2นายจิรพันธุ์ แป้นพุทรา
ครู คศ.1


น.ส.พัตธรา บุญมา
ครู คศ.1


นางสาวสุพัตราภู่เจริญสิริ
ครู คศ.1


นายจิรายุ เอื้อจารุพร
ครูผู้ช่วย


     
นางสาวรัชฎาพร ชำนิยัญ
ครูผู้ช่วย


นางสาวปาริชาติ ศุภลักษณ์
ครูผู้ช่วย
       
 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team