ผู้อำนวยการ

ดร.ศุภากร เมฆขยาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป

วิทยาลัยครูกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 


ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาสังคมศึกษา - มัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี


ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม


ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

  

สถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔    อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖        อาจารย์ ๑ ระดับ ๔   

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗       ครู อันดับ คศ.๑ 

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


๑๖ มกราคม ๒๕๕๑      รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑       รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ    


๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑       รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


 ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒      รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี


๑๙ มกราคม ๒๕๕๓       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรี


๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔         ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านห้วยกบ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี  


  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖         ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านห้วยกบ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี


๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี


๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗       ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

  

  

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team